Strona główna

Produkty

Usługi

Szkolenia

Doświadczenie

Pobierz

Cennik

Sklep internetowy
Consulting Partner Piotr Widak - BIM, bimestimate, szkolenia, biuro kosztorysowe.
widak.pl
BIMestiMate
MetriCAD
PDF Kosztorys
Regulamin sklepu
Regulamin sklepu
  

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.widak.pl jest prowadzony przez Consulting Partner Piotr Widak 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 , wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 23344/2005 prowadzonym przez Wójta Gminy Krasne (36-007 Krasne 121), numer NIP: 813-128-26-87, numer REGON: 690582520 i zwana jest dalej "SPRZEDAWCĄ".
2. SPRZEDAWCA udostępnia niniejszy Regulamin w formacie .html umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku, na urządzeniu KLIENTA.
3. SPRZEDAWCA podejmuje najwyższe starania, aby zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę widak.pl kształtowały prawa i obowiązki konsumenta w sposób zgodny z dobrymi obyczajami z uwzględnieniem jego interesów.
4. Zamawiający w sklepie internetowym widak.pl zwany „KLIENTEM” powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. W toku rejestracji na stronie widak.pl lub składania zamówienia KLIENT zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check – box.

§ 1. Realizacja zamówień, formy płatności i dostawy
 
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet poprzez witrynę widak.pl, na której można składać zamówienia. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej PRODUKTEM. Katalog PRODUKTÓW znajduje się na stronie widak.pl i obejmuje oprogramowanie komputerowe.
2. KLIENT składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i umieszczając je w tzw. „koszyku”. KLIENT otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez KLIENTA w trakcie składania zamówienia.
3. KLIENT otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY na wybrany przez KLINETA adres e-mail.
4. KLIENT ma do wyboru różne formy dostawy wskazane na stronie widak.pl, które wybiera podczas składania zamówienia.
5. Dostawa PRODUKTÓW odbywa się w sposób wybrany przez KLIENTA w zamówieniu, a jej koszty są określone podczas wybierania sposobu dostawy. Dostawa zamówionych PRODUKTÓW następuje za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek. KLIENT może również samodzielnie odebrać PRODUKT w siedzibie SPRZEDAWCY. W takim przypadku, KLIENT w chwili odbioru, podaje dane niezbędne do odbioru zamówienia.
6. W przypadku realizacji zamówienia poprzez odbiór w siedzibie SPRZEDAWCY, KLIENT powinien odebrać zakupione PRODUKTY w terminie 14 dni. Po tym terminie SPRZEDAWCA składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na podany przez KLIENTA adres e-mail w terminie 14 dni. Sprzedawca zwróci KLIENTOWI równowartość ceny PRODUKTÓW na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź na numer rachunku bankowego, którego dane KLIENT poda w korespondencji. Możliwy jest zwrot za pośrednictwem przekazu pocztowego.
7. Formy płatności oraz sposób ich dokonania są zależne od wybranego przez KLIENTA sposobu odbioru zamówienia. KLIENT może dokonać zapłaty z góry (przedpłata) lub przy odbiorze (za pobraniem). Szczegółowe dane dostępne są podczas składania zamówienia. Płatności za zamówienie można dokonać przy odbiorze lub przelewem elektronicznym, przelewem bankowym, kartą płatniczą lub za pośrednictwem innych funkcjonalności udostępnianych przez operatora płatności przelewy24.pl.
8. Do każdego zamówienia jest wystawiana faktura, która jest doręczana KLIENTOWI razem z PRODUKTEM.
9. Organizowana przez SPRZEDAWCĘ na stronie widak.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość PRODUKTÓW i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na PRODUKTY w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

§ 2. Modyfikacje w zamówieniu
 
1. Po ostatecznym zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez KLIENTA, KLIENT jest uprawniony do samodzielnej modyfikacji zamówienia w zakresie jaki dopuszczają funkcjonalności strony widak.pl.

§ 3. Ceny
 
1. Ceny PRODUKTÓW są podawane w polskich złotych i są cenami brutto. Ceny zamieszczone przy oferowanych PRODUKTACH nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez KLIENTA formy dostawy i płatności. Przed zatwierdzeniem zamówienia KLIENT może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy na zamówieniu.
2. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.
3. Ceny PRODUKTÓW podane w sklepie internetowym widak.pl są ważne tylko w ofercie internetowej. Ceny podane w sklepie internetowym widak.pl nie podlegają łączeniu z promocjami i rabatami dostępnymi w siedzibie SPRZEDAWCY.
 
§ 4. Termin realizacji zamówień
 
1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych PRODUKTÓW wynosi od jednego do pięciu dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty złożenia zamówienia.
2. Szczegółowa informacja o terminie wysyłki znajduje się przy PRODUKTACH, zaś termin dostawy uzależniony jest od wybranego produktu i sposobu dostawy.
3. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 12.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 12.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

§ 5. Odstąpienie od umowy
 
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. KIENT może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest załączony poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.
6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: zuzia@widak.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Consulting Partner Piotr Widak 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12  35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła KLIENTOWI potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz zwrotu towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.
14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (i) przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) umowa dotyczy dostarczania oprogramowania w modelu SaaS (oprogramowanie jako usługa), jeżeli kody aktywacyjne zostały wykorzystane, (iii) , kody aktywacyjne oprogramowania zostały wykorzystane.
 
§ 6. Reklamacje wad PRODUKTÓW
 
1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.
2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.
3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz (i) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (ii) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (iii) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (iv) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym – np. klucz zabezpieczający bez oprogramowania, choć powinno być w zestawie. Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar (i) jest własnością osoby trzeciej, (ii) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (iii) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
a) wymiany towaru na nowy;
b) naprawy towaru; 
c) obniżenia ceny; 
d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru; 
b) charakter wady – istotna czy nieistotna; 
c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.
6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA:
a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
albo 
b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.
8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 17 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.
9. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail zuzia@widak.pl
10. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
a) naprawy towaru, 
b) wymiany towaru na nowy,
c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
11.PRODUKTY objęte reklamacją należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Consulting Partner Piotr Widak 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 , wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 23344/2005 prowadzonym przez Wójta Gminy Krasne (36-007 Krasne 121), numer NIP: 813-128-26-87, numer REGON: 690582520  Z DOPISKIEM "REKLAMACJA CONSULTING PARTNER SKLEP" albo złożyć reklamacje bezpośrednio w siedzibie SPRZEDAWCY.
12. Koszty poniesione przez KLIENTA związane z produktem objętym procedurą reklamacji zostaną zwrócone przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT ponosi koszty odesłania towaru.
 
 
 
§ 7. Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych jest przez Consulting Partner Piotr Widak 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 , wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 23344/2005 prowadzonym przez Wójta Gminy Krasne (36-007 Krasne 121), numer NIP: 813-128-26-87, numer REGON: 690582520.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą, KLIENT sklepu internetowego widak.pl ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. 3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie widak.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym, m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.
4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
5. KLIENT w osobnym oświadczeniu dostępnym na stronie internetowej widak.pl może wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych w innych celach niż związane z realizacją zamówienia, w tym marketingowych albo przesyłania wiadomości newsletter SPRZEDAWCY.
6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie sklepu widak.pl poświęconej polityce prywatności http:// widak.pl/polityka-prywatnosci
 
§ 8. Warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem widak.pl
 
1. Strona internetowa widak.pl (dalej również „strona www”) jest administrowana i redagowana przez Consulting Partner Piotr Widak 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 , wpisaną do rejestru ewidencji gospodarczej pod numerem 23344/2005 prowadzonym przez Wójta Gminy Krasne (36-007 Krasne 121), numer NIP: 813-128-26-87, numer REGON: 690582520 i zwaną dalej również „Administratorem”.
2. Strona www służy nabywaniu przez KLIENTÓW towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.
3. KLIENT zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Dostęp do niektórych funkcjonalności strony www wymaga uprzedniego zarejestrowania i każdorazowego logowania.
5. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.
6. Rejestracja na stronie www jest bezpłatna.
7. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez KLIENTA na stronie www treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.
8. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta KLIENT następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
c) Google Chrom w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
9. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny widak.pl przez Klienta, umożliwiających: 
a) zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych, 
b) utrzymania sesji Klienta, 
c) dostosowania witryny widak.pl do potrzeb Klientów, 
d) zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania sklepu internetowego, 
e) tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny widak.pl.
10. Witryna widak.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności naszych reklam.
11. Sklep internetowy widak.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. KLIENT może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
12. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www, komentarzy, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: zuzia@widak.pl lub za pomocą formularza kontaktowego: http://www.widak.pl/O_Firmie/kontakt/ lub listownie na adres Consulting Partner Piotr Widak 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 .
13. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
14. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w niniejszym Regulaminie z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). KLIENT składa takie oświadczenie na adres zuzia@widak.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail KLIENTA. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 
§ 9. Zmiany regulaminu
 
1. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, KLIENCI będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej widak.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

 
Rzeszów dnia 25 październik 2017 r.
 
 
 
1 Wzór odstąpienia od umowy
 
 
                                                                       ..................................................................
                                                                                              Miejscowość, data                            
Imię i nazwisko konsumenta:
.............................................
Adres konsumenta:
..............................................................
..............................................................
Adres e-mail:
..............................................................
Numer telefonu:
..............................................................
Numer zamówienia:
...............................................................
Data odbioru zamówienia:
..................................................
                                                                                     Consulting Partner Piotr Widak 
35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12 
                                                                                              (dopisek: odstąpienie od umowy)
 
 
Oświadczenie
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 
 
Ja/My (*)....................................................................................niniejszym
informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):
 
................................................................................................................................
 
................................................................................................................................
 
Numer rachunku bankowego do zwrotu środków1)
 
............................................................................................................
 
posiadacz rachunku
 
.............................................................................................................................................
 
 
 
 
....................................................................................
Podpis konsumenta(-ów)                 
 
 
________________________________________
1)  O ile jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty.
 

 

 

Hosting ITL.pl
Strona głównaProduktyUsługiSzkoleniaDoświadczeniePobierzCennikSklep internetowy